English 
משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח
משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח
שינוי שיטת הדיווח למע"מ – דוחות מקוונים
    

 

20.12.09

לקוחות וידידים נכבדים,

 

הנדון: שינוי שיטת הדיווח למע"מ - דוחות מקוונים

 

הרינו להביא לידיעתכם כי ב - 7 בדצמבר 2009 פורסמה ע"י רשות המיסים הוראת ביצוע לעניין שינוי שיטת הדיווח למע"מ.

רצ"ב הוראת הביצוע המלאה הסוקרת את השינויים הנדרשים בכל הנוגע לאופן הדיווח הנדרש.

להלן התייחסות למספר נושאים רלוונטיים המופיעים בהוראת הביצוע:

עוסקים

  • - חובת הגשת הדיווח המפורט תוטל בארבעה שלבים על קבוצות שונות של עוסקים, מוסדות כספיים ומלכ"רים, כאשר בכל שלב מצטרפת קבוצת מדווחים נוספת. כחודשיים לפני יישום כל אחד מהשלבים, תיידע רשות המיסים באמצעות פנייה בכתב אל קבוצת העוסקים החייבת בדיווח מפורט. מודגש כי אין באי קבלת ההודעה כאמור כדי לפטור מקיום החובה על-פי חוק.
  • - להלן שלבי יישום הרפורמה:

1.1.2010 - עוסקים מורשים בעלי מחזור עסקאות שנתי מעל 4 מיליון ₪.

1.7.2010 - עוסקים המבצעים עסקאות פטורות ממס ומדווחים למע"מ אחת לשנה ושמחזור 

                  עסקאותיהם השנתי מעל 4 מיליון ₪.

                  מלכ"רים המעסיקים 600 עובדים ומעלה וכל המוסדות הכספיים.

1.1.2011 - עוסקים שמחזור עסקאותיהם מעל 1 מיליון ₪ או חייבים לנהל ספרי חשבונות

      בשיטה הכפולה.

      מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ומעלה

     עוסקים המבצעים עסקאות פטורות ממס אשר מחזור עסקאותיהם השנתי מעל 1

     מיליון ₪.

1.1.2012 - כלל העוסקים המורשים, המוסדות הכספיים והמלכ"רים.

                  עוסקים המבצעים עסקאות פטורות ממס אשר מחזור עסקאותיהם השנתי מעל   

      100,000 ₪.

- עד ליום 1.1.2012 יש להגיש את הדיווח המפורט נוסף על הדוח התקופתי למע"מ ( שימשיך להיות מוגש במתכונתו הנוכחית ).

  • - מועד הדיווח של הדוח המפורט בשנים 2010-2011 , הינו עד 15 יום ממועד הגשת הדוח התקופתי.
  • - יודגש כי עוסק המגיש דוח להחזר , המעוניין לקבל ההחזר בהקדם האפשרי, מומלץ כי יגיש הדיווח המפורט בד בבד עם הגשת הדוח התקופתי ( שכן החזר לא יתקבל ללא שידור הדוח המקוון המפורט ).
  • - החל משנת 2012 ואילך יחליף הדוח המפורט את הדוח התקופתי באופן מלא ויוגש במועדי הדיווח הקבועים בחוק.
  • - במסגרת הדיווח המקוון יש לפרט כל חשבונית והודעת זיכוי שהוצאה ללקוח שסכומה לפני מע"מ הינו 5,000 ₪ ומעלה. עסקאות שסכומן לפני מע"מ נמוך מ - 5,000 ₪ ניתן לדווח ברשומה מרכזת אחת.

מלכ"רים ומוסדות כספיים

  • - מלכ"רים ומוסדות כספיים יכללו בדוח המפורט את החשבוניות שקיבלו מספקים.
  • - בדיווח המפורט ניתן לרשום את סכום התשומה כשהוא כולל מע"מ.
  • - מועד הגשת הדוח יהיה זהה למועד הגשת הדוח התקופתי על שכר.

 

 

בכבוד רב,

 

מיכה אזולאי ושות'

רואי     חשבון


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח
בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות