English 

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

היערכות לקראת תום שנת המס 2009

  


22 בדצמבר 2009

לקוחות וידידים נכבדים,

 

הנדון: היערכות לקראת תום שנת המס 2009


לקראת סוף שנת המס ליקטנו עבורכם את תמצית עיקרי הנושאים שיש להביאם בחשבון לקראת תום שנת המס. יש לדווח על ההכנסות בארץ ובחו"ל.

כמו כן מצורפים נספחים בהם ניתן להיעזר בספירת המלאי, ספירת הקופות, ותיעוד מוני הק"מ של הרכבים ליום 31 בדצמבר, 2009.

פעולה בהתאם להנחיות הנ"ל תאפשר למצות את הזכויות וההטבות השונות לצורך מס מחד, ולהיערך נכון לקראת סגירת ספרי החשבונות וביקורתם מאידך.

 

נושאים הקשורים עם מיסוי חברות

 

1.      הכנסות :

 

1.1     עיתוי ביצוע עסקאות - לפני או אחרי תאריך המאזן ( מחזור מכירות, מכירת    

         מלאי מת וכו' ).

1.2     חיובי רבית במקרים רבים על מנת להימנע מחישוב רבית רעיונית המהווה   

         הכנסה אצל נותן ההלוואה מבלי שמקבל ההלוואה יהנה מהוצאת רבית.

1.3     קביעת מועד תקבול דמי שכירות מראש.

1.4     עיתוי מכירת/רכישת נכסי הון לשם ניצול ניכוי,קיזוז או חילוף בשל רווחי    

         והפסדי הון, וכן על מנת לנצל "רווחים ראויים לחלוקה" לאחר מכן בעת מכירת  

         המניות.

1.5     כאשר קיימים הפסדים עסקיים שוטפים - לשקול הקדמת הכנסות ( כגון: דמי  

         שכירות מראש, משיכת פיצויים מקופת גמל וכו' ) לשם קיזוזן מההפסדים  

         השוטפים.

1.6    "עבודות ממושכות" (מתייחס בעיקר לקבלנים) :

1.6.1        קביעת שיעור הביצוע של "עבודה ממושכת" בהתחשב בהוראות, לפיהן ביצוע בשיעור של 25% לפחות מחייב דיווח על רווח, וביצוע של 50% לפחות מתיר קיזוז הפסד.

1.6.2        קביעת המועד בו יראו בנין שנבנה כ"בנין ראוי לשימוש" - מועד המחייב דיווח על הכנסה/הכרה בהפסד.

1.7     ביצוע תיקונים ואחזקות.

 

2.      ניכויים וזיכויים המותרים על "בסיס מזומנים" :

 

2.1   השלמת תשלומים בשל הוצאות נלוות לשכר ( קופ"ג, קרן השתלמות, ביטוח  

        מנהלים ).

2.2       השלמת תשלומים בשל פיצויי פרישה - לשנה השוטפת ,לרבות עדכון בגין תוספת שכר, ובשל שנים קודמות - באישור הנציבות.

2.3       הקדמת תשלום פיצויים למפוטרים מכספי החברה, פדיון חופשה, דמי הבראה וכו'.

2.4       הקדמת תשלומים שונים ( ספרות מקצועית, השתלמויות, צרכי משרד, תיקונים והחזקה וכו' ).

2.5       תשלום הוצאות לתושבי חוץ, או לחילופין תשלום הניכוי במקור המתאים על מנת להכשיר את ההוצאה לצרכי מס.

2.6       תשלום הוצאות לבעלי שליטה, או לחילופין דיווח ההכנסה ע"י בעל השליטה ותשלום הניכוי במקור במועד שנקבע בסעיף 18 (ב) לפקודת מס הכנסה.

2.7       תשלומים בשל הוצאות מחקר, סרטים ונפט.

2.8       תשלום דמי פינוי.

2.9       תשלומים בשל תרומות למוסדות מוכרים.

2.10   גילום הוצאות המהוות טובת הנאה והניתנות לכלל העובדים לפי שיעור המס השולי החל על עובדי החברה.

 

3.      "בעלי שליטה"


3.1      הפקדות לקופות גמל לקצבה, לפיצויים ולקרן השתלמות.

3.2      הקדמת תשלומים שיש לנכות מהם מס במקור או תשלום הניכוי במקור ( ניתן לשלם את ניכוי המס במקור עד תום שלושה חודשים מתום שנת המס בתוספת הפרשי הצמדה ורבית, על מנת שההוצאה תותר בניכוי ).

 

4.      תשלומי מס :


4.1           השלמת מקדמות בשל "הוצאות עודפות" שייחשבו כמס ששולם ע"ח השנה השוטפת.

4.2           תשלום יתרת חוב המס עד 31.1.10 ללא חיוב בהפרשי הצמדה ורבית, או עד 28.2.10 תוך תשלום מחצית הפרשי הצמדה ורבית, או עד 31.3.10 תוך תשלום 75% מהפרשי הצמדה ורבית.

4.3           שיקולים לגבי תשלומי מענקים על מנת להקטין הפרשי הצמדה ורבית המוטלים ממחצית שנת המס בשל הפחתת מקדמות בלתי מוצדקת.

4.4           התאמת המחזור שדווח לצרכי תשלום מקדמות למחזור בפועל והשלמת ההפרשים בדוח דצמבר.

4.5           התאמת המחזור ודיווח כנ"ל לצרכי מע"מ.

4.6           במקרה בו ישנם עדיין סכומים שנויים במחלוקת הנמצאים בהליכי שומה, רשאי פקיד השומה לעכב החזר מס ששולם ביתר. במקרה כאמור, יש לבדוק היטב את גובה תשלומי המס לשנה השוטפת.

 

 

5.      שונות :


5.1           סיום הטיפול בחובות מסופקים עסקיים ותביעות כספיות שנויות במחלוקת, מוקדם ככל האפשר עד תום שנת המס, לשם התרתם בניכוי בשנה השוטפת.

5.2           שיקולים לאי חלוקת מענקים ודמי ניהול לבעלי שליטה בהתחשב בפער בין שיעורי המס לגבי חברה ולגבי יחיד.

5.3           השלמת פרטי דיווח על ניכויים במקור לגבי: שם מקבל התשלום, מענו ומס' ת.ז. ובחבר בני אדם מס' מזהה אחר בצורה מדוייקת כדי למנוע אי התרת הסכומים כהוצאה.

5.4           בדיקת סוג פנקסי החשבונות שיש לנהל מתחילת שנת המס 2010 באם לא חלו שינויים בפעילות העסק ( מחזור, מס' עובדים ).

5.5           לצורך התרת הוצאות קבועות ומשתנות בכלי רכב פרטיים ומסחריים, יש לרשום את מס' הק"מ במונה בתום יום העסקים האחרון של שנת המס.

5.6           את מערכת החשבונות חובה לשמור במשך 7 שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת או במשך 6 שנים מיום הגשת הדוח לאותה שנת מס, הכל לפי המאוחר.

5.7           יש להביא בחשבון כי שיעור מס חברות (כיום 26%) יירד בשנת המס 2010 ל - 25%.

 


נושאים הקשורים עם מיסוי היחיד :


6.      השלמת תשלומים עד תום שנת המס לשם קבלת הטבות מס :

 

1.1      לקופ"ג ( תגמולים ו/או קצבה ), לביטוח חיים ולקרן השתלמות.

1.2      עובד שכיר שמעבידו אינו רוכש לו פוליסה בגין אובדן כושר עבודה זכאי לניכוי פרמיות ששילם כאמור עד לתקרה של 2.5% מהכנסתו.

1.3      תרומות למוסדות מוכרים.

1.4      לגבי עצמאיים - הקדמת התשלום למוסד לביטוח לאומי שמועד פרעונו חל ב - 15.1.10 לשם ניצול הניכוי בשנת המס 2009.

1.5      השלמת תשלומי התחייבויות להוצאות לגבי מי שהכנסתו מדווחת על בסיס מזומנים ( שכ"ד , חשמל, הוצ' משרד , שכ"ט עו"ד ורו"ח וכו' ).

1.6      קביעת מועד תקבול דמי שכירות מראש, בכפוף להוראות החוק המתייחסות להכנסות מהשכרת דירה למגורים.

1.7      רכישת קופות רושמות לפני תום שנת המס.

1.8      השלמת תשלומים המקנים זיכוי מסכום המס בעד הוצאות להחזקת קרוב במוסד ששולמו עד 31.12.09.

 


הודעות ודיווחים לפקיד השומה :

 

1.   חובת הודעה בכתב ומראש לפקיד השומה על עריכת מפקד המלאי, אם הוא מתבצע 

      במועד שהוא יותר מ - 10 ימים ועד חודש לפני או אחרי יום המאזן; האמור לעיל אינו 

      חל על מלאי המתנהל בספר תנועת מלאי באופן המאפשר קביעת יתרות, וכל פריט בו 

      נפקד לפחות אחת לשנה ונשלחה הודעה עד תחילת שנת המס לפקיד השומה על בחירת   

      שיטה זו.

2.   על שינוי בעסק או משלח יד לרבות תחילת עיסוק , יש להודיע לפקיד השומה עד ליום
      ההתחלה או השינוי כאמור.

3.  העברת נכסים לפי ס' 104 - בכל העברה ע"פ הסעיף יש להודיע תוך 30 יום ממועד
      ההעברה לפקיד השומה ולצרף את הנספחים המתאימים.

4.  רצוי להגיש את הדוחות לשנת המס 2008 עד ליום 31.12.09 כדי "להרוויח" שנת מס
     ( פקיד השומה רשאי לבדוק דוח עד תום שלוש שנים מתום שנת המס בה נמסר הדוח
        ובאישור הנציב עד תום ארבע שנים כאמור ).

5.    הגשת דוחות כנ"ל לעניין ניכויים .

6.       אם אתה ואשתך מועסקים באותו מקום עבודה (תאגיד) ולאחד מכם זכויות בשיעור של  10% ויותר באותו תאגיד, הנכם רשאים לבקש חישוב מס נפרד על הכנסתכם.


כללי

 

תכנון ההכנסה הפסיבית לעניין ביטוח לאומי


בעקבות תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי (בתוקף מינואר 2008), בוטלה המשוואה שקבעה כי הכנסות פאסיביות הנמוכות מהאקטיביות פטורות מדמי ביטוח.

מעתה, הכנסות פאסיביות חייבות ככלל. בדמי ביטוח, ללא קשר לגובהן ביחס להכנסות מעבודה או מעסק ומשלח יד.

עם זאת הכנסות פאסיביות עד לגובה של 25% מהשכר הממוצע, קרי 1,982 ₪ לחודש (בשנת 2009) יהיו פטורות מדמי הביטוח הלאומי.

 

חשוב- תשלומי דיבידנדים לבעלי שליטה בחברת מעטים פטורים מינואר 2008 מחברות בדמי ביטוח, ללא קשר לסכומם ביחס להכנסותיו כשכיר או כעצמאי של אותו בעל שליטה.

 

העלאת שווי שימוש ברכב

 

לפי הודעת רשת המיסים מיום 9 בנובמבר 2009, החל מינואר 2010  תיכנס לתוקף שיטת החישוב הלינארית לקביעת שווי השימוש ברכב צמוד, ע"פ השיטה הלינארית סכומו החודשי של שווי השימוש ייגזר ממחיר הרכב מוכפל בשיעור של 2,19%. השיטה הלינארית תחול לגבי כלי רכב שירכשו החל מ 1.1.10 ואילך. זקיפת שווי השימוש לכלי רכב קיימים תמשיך להתבצע בהתאם לשיטת קבוצות המחיר הקיימות. לנישומים השוקלים להחליף את רכבם יש לבחון את עיתוי רכישת הרכב החדש, (לפני או אחרי 1.1.10). אנו ממליצים בכל מקרה לפנות למשרדינו לקבלת ייעוץ מתאים בעניין.

 

הכנסות משכר דירה למגורים

 יחיד המשכיר דירת מגורים, יהיה פטור ממס על הכנסותיו מהדירה בתנאי שההכנסות משכירות לא עולות על 4,510 ש"ח לחודש בשנת המס 2009 (54,120 בשנה). כל המקרים בהם ההכנסות מהשכרה למגורים חצו את תקרת הפטור ניתן לבחור במסלול מס בשיעור של 10% על כל הכנסה משכר דירה. תנאי לבחירת המסלול הוא תשלום מקדמה בשיעור של 10% מסך דמי השכירות שנתקבלו בשנת 2009 עד ליום 30 בינואר 2010.

 

הרחבת החובה לנכות מס במקור

 החל מחודש יוני 2000 הורחבה החובה לנכות מס במקור על תשלומים עבור נכסים ושירותים, כך שכל מי שחייב לנהל הנהלת חשבונות דו צידית, חייב לנכות מס במקור באם מחזור פעילותו חוצה את הרף שנקבע בהוראות ניהול ספרים. הסנקציה על מי שאינו מציית לחובת הניכוי במקור חמורה וכוללת אי הכרה בהוצאות מהן לא נוכה מס. לפיכך אנו ממליצים לכל מי שטם החל ליישם הוראת חוק זו, לפנות למשרדינו לקבלת ייעוץ מתאים בעניין.

 

אנו עומדים לשירותכם בכל שאלה העולה בקשר להערכות לסוף שנת המס.

 

נספח א:  תקרות הפקדה בקופות גמל וקרנות השתלמות - 2009

 

 

 

קופות גמל

 

 

קופות גמל

עובד

מעביד

תקרת הכנסה

תקרת הפקדה מוכרת

הערות

שכיר

עד 7%

עד 7.5%

31,712 ₪ לחודש*

עד 55,179 ₪ לשנה

ניתן להוסיף מרכיב פיצויים

בעל שליטה

 

 

 

הפקדה מרבית לחודש 915 ₪
הפקדה מרבית לשנה 10,980 ₪

קצבה או פיצויים

עצמאי

5% זיכוי

11% ניכוי

187,200 ₪ לשנה

29,952 לשנה

 

 

 • 31,712 ₪ הם 4 פעמים השכר הממוצע במשק.
 • הפקדות שבוצעו החל מינואר 2008 דינם קצבה
 • שיעור הזיכוי השתנה ל- 35%.

 

קרן התשלמות

 

 

קרן השתלמות

עובד

מעביד

תקרת הכנסה

תקרת הפקדה שנתית

הערות

שכיר

עד 2.5%

עד 7.5%

15,712 ₪ לחודש

18,854 ₪

ניתן להפקיד מעבר לתקרה-מחושב שווי הטה למס על הפרשת המעביר מעבר לתקרה.

בעל שליטה

2.5%-1.5%

7.5%-4.5%

15,712 ₪ לחודש.

11,312 ₪ עד

18,854 ₪

החלק המוכר לחברה הוא 4.5%.

עצמאי

2.5%

לא מוכר

4.5% מוכר

234,000
לשנה

16,380 ₪

הפקדה מוטבת 16,440 ₪

ללא קשר לגובה ההכנסה

 

 

 • לשכירים ובעלי שליטה- חלק העובד יהיה לפחות שליש מלק המעביד.
 • לעצמאים- מס הכנסה מתייחס תחילה לחלק שאינו מוכר.
 • הפקדה מוטבת - הפקדה הפטורה ממס רווחי הון.

 

 

 


נספח ב - הנחיות לספירת המלאי ליום 31.12.09

 

יש להיערך לספירת המלאי ב 31.12.09 ולתאם עם משרדינו מועד לביקורת של הספירה.

יש לקבוע נהלים לרישום תנועות המלאי  כל עוד לא נסתיימה הספירה, וממועד סיום הספירה ועד לסיום יום העבודה החל ב 31.12.09.

 

המקרים חריגים מותרת סטייה של עד עשרה ימים ב-31.12.09, בכל מקרה של סטייה יש להיערך לביצוע רישומים של תנועות בין מועד הספירה לבין ה 31.12.09.

 

בהתאם לתקנות מס הכנסה, על רשימת ספירת המלאי לכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. ספרור עוקב לכל גיליון.
 2. תאריך מפקד המלאי.
 3. המקום בו מאוכסן המלאי.
 4. תיאם של הטובין באופן המאפשר את זיהוי סוג הטובין, טובין מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכו'. טובים השייכים לאחרים יסומנו בסימון מתאים.
 5. לגבי הטובין הבאים יצוין שם היצרן ומספר סידורי המוטבע על המוצר על ידי היצרן:

5.1  מקלט או שפ"ק של תמונות טלוויזיה.

5.2  מגבר סטריאו.

5.3  מקבל רדיו, לרבות המשולב על מקלטים אחרים.

5.4  טלוויזיה.

 1. היחידה שלפיה נמדדת הכמות.
 2. כמות הטובין.
 3. שמות הפוקדים.
 4. חתימת הפוקדים על כל גיליון.

 

בעסק יצרני תערכנה רשימות נפרדות לסוגי המלאי שלהלן:

 

 1. חומרי גלם.
 2. מלאי בתהליך.
 3. מלאי תוצרת גמורה.

 

הטובין שלהלן אינם חלק מהמלאי שבבעלות העסק, ולגביהם יש לנהל רישום נפרד:

 

 1. טובין במשגור.
 2. טובין שחזרו מהלקוח לצורכי תיקון.
 3. טובין שנמכרו- דהיינו יצאה חשבוניות בגינם - וטרם נשלחו ללקוח.

 

הטובין השייכים לעסק ונמצאים אצל אחרים יכללו במלאי:

 

 1. טובין במשגור.
 2. טובין במחסני ערובה.
 3. טובין שנשלחו לעיבוד או לתיקון
 4. טובין שנרכשו אך טרם הגיעו למקום העסק (לדוגמא יבוא בדרך).

 

מידה וקיים בעסק מלאי מת או איטי במיוחד יש לציין זאת במפורש.

יש לוודא כי יצאו חשבוניות בגין כל הסחורה שסופקה עד 31.12.09.

 

 

 

 

לאחר סיום מפקד המלאי יש לתמחר את עלות הסחורה לפי מחיר העלות, למעט טובין מקולקלים, וטובין שלא ניתן למוכרם במחיר העלות, טובין אלה יתומחרו לפי שווים בשוק.

 

רשימת מפקד המלאי תערכנה בשלושה העתקים, עותק אחד יועבר למשרדינו לא יאוחר מה- 10.01.2010.

 


ספירת מלאי ליום 31.12.2009


 

תאריך:

 

שם החברה:

 

האתר הנספר:

 

עמוד:

 

 

 

 

מס' קטלוגי

שם הפריט

היחידה הנספרת

כמות

מחיר ליחידה

סה"כ עלות שקל חדש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________          ________________________
        שם הסופר                                               חתימה

 


 

נספח ג'- הנחיות לספירת הקופות

 

בעקרון מומלץ להפקיד את כל הכספים והשטרות המצויין בקופה לפני תום יום העסקים החל ב- 31.12.09.

בתום יום העסקים החל ב 31.12.09 יש לבצע ספירות של כל הקופות המנוהלות בעסק.

לכל קופה ירשם דוח ספירה שיכלול את הפרטים הבאים:

 

1. סך המזומנים (לכל סוג מטבע בנפרד).

2. סך הצ'קים. (יש לצרך רשימה מפורטת של כל הצ'קים בקופה לרבות מועד פירעונם).

3. סה"כ יתרה ליום 31.12.09.

4. סה"כ יתרת הקופה בספרים.

5. הפרש.

6. הסברים להפרש.

 


 

 

ספירת קופה ליום 31.12.2009

 

 

תאריך:

 

שם החברה:

 

האתר הנספר:

 

עמוד:

 

 

 

מזומנים


 

מטבע

סכום שנספר

ש"ח

 

$

 

 

 

 

 

 


פרוט לצ'קים דחויים ושוברי אשראי

 

#

מספר צ'ק

שם הלקוח

תאריך פירעון

סכום

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

 

 

 

#

מספר שובר

חברת אשראי

שם הלקוח

תאריך פרעון

סכום

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

 

 

 

 


_____________                      __________________
         חתימה                                       שם הסופר

 

 

נספח ד'

 


מצבת רכב ליום 31.12.2009


שם החברה:_______________________

 

 

 

מספר רישוי

סוג הרכב

בבעלות החברה/שכור

תאריך קניה/מכירה

דגם

קבוצת מחיר

שם הנהג

מס' חודשי

שימוש

בשנת המס

שווי רכב שנזקף

מד אוץ

31.12.09

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות