English 

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

מחצית ראשנה של שנת מס 2010- דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום המקדמה בגינו ב- 29.7.2010
יולי 2010


כזכור, במסגרת תיקון 147 לפקודה, שנכנס לתוקף החל מיום 1.1.2006 ואילך, נערכו שינויי ם בפקודת מס הכנסה ביחס לדיווח ותשלום מקדמות בגין עסקאות הוניות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה (בישראל או מחוץ לישראל).
ביחס למקרים בהם לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון (לרבות אי ניכוי מס במקור בשל קיום פטור מניכוי מס במקור), נקבע כי על מוכר נכס (.הן יחיד והן חבר בני אדם לסוגיו השונים) תחול חובת דיווח ותשלום מקדמה פעמיים בשנה (בנוסף לדוח השנתי), ביום 31.7 וביום 31.1 של כל שנת מס בשל מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

לאור האמור לעיל, יש להגיש את הדיווח על רווח הון / הפסד הון, לפי העניין ממכירת ניירות ערך סחירים המתייחס למחצית הראשונה של שנת המס 2010 לרבות תשלום המקדמה בגינו, לא יאוחר מיום 29.7.2010 מאחר וה- 31.7.10 הינו יום שבת).

הדיווח ייעשה באמצעות מכתב לפקיד השומה (מחלקת הגבייה) והוא יתייחס רק לגבי ניירות הערך מהם לא נוכה מלוא המס במקור. בשלב זה אין צורך למלא טפסים כלשהם מעבר למכתב האמור.

ההודעה תפרט את הנתונים הבאים:
א) סך התמורות מכל המכירות שבוצעו בתקופה (מספר אחד מסכם).
ב) סך כל הרווחים מניירות ערך שנמכרו בתקופה (מספר אחד מסכם).
ג) סך כל ההפסדים מניירות ערך שנמכרו בתקופה (מספר אחד מסכם).
ד) סך הרווח או ההפסד נטו (לאחר קיזוז ההפסדים מהרווחים) ממוין לפי שיעורי המס הרלוונטים.
ה) ההודעה תכלול גם את סכום המקדמה לתשלום כפי שהיא עולה מהפירוט לעיל.

עם הגשת ההודעה כאמור, תשולם מקדמה בסכום העולה ממנה.
את ביצוע תשלום המקדמות בגין רווח ההון יש לבצע באמצעות הטפסים המתאימים – בנושא זה יש לפנות אל משה ממשרדנו.

בכבוד רב,
מיכה אזולאי ושות'
רואי חשבון


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות