English 

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

תיקון 190 לפקודה – "קצבה מוכרת"

יוני 2016 
 
 
 
במסגרת תיקון 190 לפקודה, הורחבה הגדרת "קצבה מוכרת", כך שתהיה פטורה ממס במלואה.
הרעיון מאחורי קבלת פטור ממס על "הקצבה המוכרת" הוא, כי אין למסות את הנישום פעמיים בגין אותו סכום. סכומים ששולם מס בגינם בעת הפרשתם או לא הותר בגינם ניכוי/זיכוי - אין מקום לגבות בגינם מס נוסף בעת קבלתם כקצבה.
 
המצב טרום תיקון 190:
 
"קצבה מזכה" - המשולמת ליחיד שהגיע לגיל פרישה ( 67 לגבר ו - 62 לאישה ) תהיה פטורה ממס רק עד לשיעור ( שיעור הפטור כיום - 49% ) מתקרת הקצבה המזכה ( 8,380 ₪ לחודש ).
 
לאחר תיקון 190:
 
"קצבה מוכרת" - אינה מותנית בגיל פרישה אלא בגיל 60 ( אחיד לגבר ואישה ), ותהיה פטורה ממס במלואה ( שיעור הפטור - 100% ).
 
הגדרות:
 
"קצבה מוכרת" - חלק מקצבה, המשולמת ע"י קופ"ג לקצבה, הנובע מ "תשלומים פטורים"
"תשלומים פטורים" - 1. סכומים ששולמו ע"י מעביד/עובד העולים על התקרות.
2. כספים שהועברו לחשבון חדש.
3. סכומים ששילם יחיד בעד עצמו ושאינו זכאי בשלהם לניכוי ו/או זיכוי.
 
הקצבאות הפטורות ממס:
 
א. קצבת שאירים שאינה נובעת מ "תשלומים פטורים" תהא פטורה ממס הכנסה עד לתקרת הקצבה המזכה.
קצבת שאירים הנובעת מ "תשלומים פטורים" תהא פטורה ממס במלואה.
ב. "הקצבה המוכרת" שמקבל יחיד שמלאו לו 60 שנים או מי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות של 75% או יותר, תהא פטורה ממס במלואה.
ג. "קצבה מוכרת" שקיבל מוטב אשר מקורה ב "תשלומים פטורים" וריבית ורווחים הנובעים מהם, שהיו בקופ"ג משלמת לקצבה בעת שנפטר, פטורה ממס במלואה.
 
יישום מסלול הפטור
 
קיימת חובה למסור לקופ"ג נתונים מלאים בגין ההפקדות כדלקמן:
עמית שכיר - 
1. מרכיב הפיצויים
2. חלק העובד במרכיב בתגמולים
3. חלק המעביד במרכיב בתגמולים שנזקף להכנסת העובד
4. חלק המעביד במרכיב התגמולים שלא נזקף להכנסת העובד

 

עמית עצמאי - 
הנחת המוצא של רשות המיסים הינה כי עצמאי אינו מפקיד לקופ"ג לקצבה מעבר לסכום הניתן לניכוי לפי ס' 47, ולכן הפטור הינו בשיעור של 49% מהקצבה המזכה, פרט למקרים חריגים בהם יוכיח העצמאי כי הפקיד סכומים מעבר לתקרות ( בגינם מגיע לו או לקרובו ניכוי לפי ס' 47 )
 
קצבה מוכרת תוכר בסכום העולה על 33,408 ₪ להפקדה שנתית ( נכון ל - 2016 ).
 
סכום ההפקדה אינו מוגבל.
 

 

 

אפשרויות משיכה
 
משיכה הונית ( חד פעמית )
 
- גיל 60 וגם קבלת קצבה מינימאלית בסכום של 4,420 ₪ לחודש ( נכון ל - 2016 ) מכל מקור פנסיוני, למעט קצבת שאירים. 
- חייב במס של 15% על הרווח הנומינאלי ( לעומת מס רווח הון של 25% על הרווח הריאלי )
- ניתן לבחור במשיכה של כל הכספים או חלקם ( ולייעד חלקם לקצבה )
 
משיכה בדרך של קצבה
 
- גיל 60 ומעלה
- פטור ממס ללא תקרה , קרן ורווחים
- ניתן לבחור במשיכה של כל הכספים או חלקם ( ולייעד חלקם למשיכה הונית )
 
מוטבים
 
פטירה של העמית לפני גיל 75: 
 
קרן ורווחים עוברים למוטבים בפטור מלא מתשלום מס
 
פטירה של העמית לאחר גיל 75:
 
1.משיכה חד פעמית ע"י המוטבים - 15% מס על רווח נומינלי מיום ההפקדה של המוריש ועד 90 יום אחרי הפטירה, ו - 25% מס על הרווח הריאלי מ - 90 יום לאחר הפטירה ועד למועד המשיכה.
2.העברת הכספים בפטור מלא ממס לקופה משלמת על שם המוטבים לצורך קבלת קצבה מוכרת פטורה ממס ( מגיל 60 ).
 
יתרונות קופ"ג
 
- השקעה במגוון מסלולים לרבות נכסים לא סחירים
- רווחים בתוך הקופה פטורים ממס עד למועד המשיכה 
- העברת כספים בין מסלולי השקעה שונים אינה אירוע מס
- כספי קצבה לא ניתנים לשעבוד
- קופ"ג אינה חלק מהעיזבון בהתאם לחוק הירושה
- המוטבים נקבעים לפי רצון העמית ( ילדים, נכדים, וכו' - לאו דווקא ליורשים )
- הגנה בפני שינוי שיעורי מס
- ניתן לקבל הלוואות על חשבון הקופה בריבית פריים מינוס 0.5%.
- ניתן להפקיד לקצבה מוכרת גם במסגרת קופה בניהול אישי - IRA, כפוף למגבלות הפקדה בקופה זו.
 
 
אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.
המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.

 

 


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות