English 
משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח
משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח
מיסוי חברות ארנק, משיכות בעלים, דיבידנד מוטב, חלוקת רווחים צבורים

יוני 2017

 


הנדון: עדכוני חקיקה מהותיים החל מיום 1 בינואר 2017

 

חקיקה חדשה בתוקף מיום 1 בינואר 2017 הינה בעלת השפעות מרחיקות לכת בנושאים הבאים:

 

- מיסוי "חברת ארנק"
- משיכות כספים מחברה בידי בעל מניות מהותי
- חלוקת דיבידנד בשיעור מס מוטב של 25%
- חלוקת רווחים צבורים בחברת מעטים

 

מיסוי "חברות ארנק" - סעיף 62א לפקודת מס הכנסה

"חברת מעטים" - חברה בשליטתם של עד 5 בעלי מניות
"הכנסה חייבת" של "חברת מעטים" , הנובעת מפעילותו של היחיד שהוא בעל מניות בה, תיחשב כהכנסתו של היחיד. כלומר, הכנסה זו תצורף להכנסת היחיד ויחולו עליה שיעורי מס שולי של היחיד ( ולא מס חברות בשיעור של 24% ).

 

2 תנאים מצטברים לתחולת הסעיף:
1. הכנסתה של "חברת המעטים" נובעת מפעילות ב"חבר בני אדם" שהיחיד הוא "נושא משרה" ב "חבר בני אדם" או מעניק שירותי ניהול ל"חבר בני אדם".
2. הכנסתה של "חברת המעטים" היא מסוג הפעילות של עובד עבור מעסיקו.
יראו פעולות יחיד כעובד עבור מעסיקו בהתקיים:
- 70% או יותר מסך כל ההכנסה או ה"הכנסה החייבת" נובעת מאותו גורם
- ההכנסה הופקה במשך 30 חודשים לפחות ( לא חייב ברצף ) מתוך תקופה של 4 שנים ( הבדיקה הינה רטרואקטיבית גם לפני 1 בינואר 2017 )
סוגי ההכנסות הבאות לא ייחשבו כפעולות היחיד:
- הכנסות פסיביות: לדוג' שכ"ד, ריבית
- רווחים מיוחדים: רווח הון, שבח מקרקעין או דיבידנד
כלומר, רק חלק מההכנסה של "חברת הארנק" תשוייך ליחיד.

 

כל ההוראות הנ"ל לא יחולו על:
- שותף בשותפות ( חברה שנותנת שירותים במסגרת שותפות )
- אם היחיד הוא בעל מניות מהותי ב "חבר בני אדם " ( אם היחיד שולט בשרשרת חברות הסעיף לא חל ).
- "חברת מעטים" המעסיקה 4 מועסקים או יותר.
מועסק עד 4 שעות ביום = חצי מועסק
מועסק בחלק מהשנה = חלק יחסי כמועסק לפי תקופת עבודה בשנה שלמה
אדם וקרובו = מועסק אחד
"חודש" - לרבות 1 יום בחודש

דוגמאות לתחולת מיסוי "חברת ארנק":
- שכיר: נותן שירות למעסיקו באמצעות חברה
- עצמאי : אם 70% מהכנסת החברה נובעת מלקוח אחד.
- דירקטור : נושא משרה בחברה ונותן שירות באמצעות חברה.
- סוכן נסיעות : נותן שירותים למס' רב של לקוחות אבל מקבל את התמורה מחברת התעופה.
- רופא : נותן שירות למס' רב של פציינטים אך מקבל את התמורה מקופ"ח.
ביטוח לאומי:
חוק הביטוח הלאומי לא תוקן בהתייחס להכנסות "חברת ארנק" שישוייכו ליחיד, ולפיכך בעיקרון הכנסות אלה אינן חייבות בביטוח לאומי.
יחד עם זאת, הנושא בבדיקה ויפורסמו הוראות בהמשך.

 משיכת כספים מחברה בידי בעל מניות מהותי

משיכת כספים מחברה בידי בעל מניות מהותי שלא הוחזרו עד לתום שנת המס שלאחר השנה בה נמשכו - תיחשב כהכנסתו של בעל המניות כדיבידנד.
במידה ולחברה לא היו יתרות רווחים לחלוקה - יראו במשיכה כהכנסת ממשכורת או מעסק.
העמדת נכס של החברה לרשות היחיד, לדוגמא - דירה , תיחשב כמשיכה ( לרבות השכרת דירה )
עד למועד חיוב המשיכה כהכנסה, יחולו הוראות סעיף 3(ט) לפקודה - ריבית בגין הלוואה.
 
מסכום המשיכה יוקטנו הסכומים הבאים:
- יתרות זכות של בעל המניות
- הלוואה בנקאית שנטלה החברה והועברה ליחיד תוך 60 יום והוא נושא בכל עלויות ההלוואה
- בנכס שהוא דירה: הלוואת משכנתא מתאגיד בנקאי
משיכות בסכום מצטבר שלא עלו ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס שלפניה על סכום של 100,000 ₪ - לא יחוייבו כמשיכה.
 
כלומר:
ניתן למשוך כספים ( ייחשבו כהלוואה נושאת ריבית ), אך יש להחזירם עד תום השנה שלאחר שנת המשיכה ( ש + שנה ) , אחרת ייחשבו כדיבידנד ( מס בשיעור של 30% ).
לא יותרו עוד כבעבר: הלוואות בק טו בק , ערבויות של החברה לטובת היחיד, שעבוד נכסי החברה לטובת היחיד.
יתרות חובה של בעל מניות ליום 31.12.2016 - יש להחזיר עד ליום 31.12.17 !!
השבת כספים ומשיכה בשנית: אסור , וייבדק שנתיים מיום ההשבה.

  

חלוקת דיבידנד בשיעור מס מוטב של 25% - עד ליום 30.9.2017

לאור ההוראות החדשות בדבר חובת השבת משיכות כספים מחברה, ניתנה הטבה לכלל החברות למשיכת דיבידנד בשיעור מס מופחת.
המצב כיום:
מס דיבידנד - 30%
מס יסף - 3% ( תוספת מס בגין הכנסה מכל מקור מעל הכנסה בסך של 640,000 ₪ )
ההטבה: 
מס דיבידנד סופי - 25% ( ללא מס יסף )
כלומר חסכון מס של 8% - 5%
ההטבה הינה בחלוקת דיבידנד עד ליום 30.9.2017 !!
 
תנאים לחלוקת הדיבידנד המוטב:
- מקורו ביתרת רווחים ליום 31.12.2016
- תשלומים לבעל המניות בשנים 2019 - 2017 לא יוקטנו מממוצע התשלומים ליחיד בשנים 2016 - 2015.
- לא ניתן לקזז הפסד מני"ע כנגד דיבידנד מוטב
- לא יחול על משיכות כספים עד ליום 31.12.2012.

 

חלוקת רווחים צבורים ב"חברת מעטים"
עד עתה ניתן היה לצבור רווחים בחברה ( לשלם מס חברות בלבד, וללא מס דיבידנד מאחר ולא נמשכו לאישי ).
נקבע כי ניתן לראות ב - 50% לפחות מיתרת הרווחים שטרם חולקו עד תום 5 שנים שלאחר שנת המס , כאילו חולקו כדיבידנד , בתנאים הבאים:
- יתרת הרווח שטרם חולק עולה על 5 מיליון ₪.
- החלוקה לא תזיק לפיתוח העסק.
- אי החלוקה לא נובעת מהתחמקות ממס. 
- לאחר החלוקה , לא תפחת יתרת הרווח מ - 3 מיליון ₪ לתום אותה שנה ולתום השנה שקדמה לה.

 

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע. 

 


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח
בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות