English 

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

רשות המיסים פרסמה רשימת עסקאות חייבות בדיווח-תכנוני מס "חשודים"

 

רשות המיסים פרסמה את רשימת תכנוני מס שחייבים בדיווח. פרסום רשימה סגורה מהווה אפשרות להוציא לפועל תכנון שאינו כלול ברשימה ואינו חייב בדיווח.אנו ממליצים לעיין ברשימה זו וליראות האם העסקאות שמבצעת חברתכם כרוכה בדיווח.הדיווח יכול בגין העסקאות מיום 1 לינואר 2007.

להלן הרשימה של תכנוני המס

 

 

מס-הכנסה:

 

פעולה מס' 1 - העברת תשלומים בסך 2,000,000 ₪ לשנה לפחות, בשל דמי ניהול/יעוץ בין צדדים קשורים, כשבעקבות העברתם פחת סכום המס שהיה צריך להשתלם אילולא הועברו שכן, מקבל ההכנסה שלם מס מופחת בגינה.

 

פעולה מס' 2 - מכירת נכס לצד קשור, שיצרה הפסד בר קיזוז למוכר בסכום של 2,000,000 ₪ לפחות.

 

פעולה מס' 3 - מכירת נכס בתוך 3 שנים מיום שהגיע בפטור ממס מצד קשור, ובמכירתו לאחר מכן נוצר רווח או הפסד בסכום של 2,000,000 ₪ לפחות, אשר קוזז אצל המוכר.

 

פעולה מס' 4 - מחילת חוב בין צדדים קשורים, כשנוצר הפסד או רווח בסכום של 1,000,000 ₪ לפחות, אשר קוזז מהכנסות המוחל/נמחל, ובעקבות המחילה פחת סכום המס שהיה צריך להשתלם אילולא מחילת החוב.

 

פעולה מס' 5 - פירעון יתרת חובה בסכום של 1,000,000 ₪ לפחות, של יחיד בעל מניות בחברה ברבעון האחרון של שנת המס, כאשר ברבעון העוקב גדלה יתרת החובה שלו ב-25% לפחות מהסכום שנפרע.

 

פעולה מס' 6 - רכישת אמצעי שליטה בחבר בני-אדם כשלרוכש הומחתה זכותו של אחר כלפי חבר בני-האדם, והרוכש הגיע במקביל להסדר לתשלום מקצת החוב לצד ג' ונוצרה לרוכש יתרת זכות.

 

פעולה מס' 7 - רכישת 50% מאמצעי השליטה של חברה בתקופה של 24 חודשים, כשלחברה הפסד בר קיזוז בסכום של 3,000,000 ₪ לפחות.

 

פעולה מס' 8 - החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינה שאינה מדינת אמנה.

 

פעולה מס' 9 - החזקה של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינת אמנה, שמעל 50% משווי נכסיה או השימוש בהם נעשה בישראל, במישרין או בעקיפין.

 

פעולה מס' 10 - העברת הפסדים בסכום של 500,000 ₪ לפחות, מחברה משפחתית לנישום המייצג שמקורם בתשלומים ששולמו לו, ונדרשו על-ידה כהוצאה. 

 

 

 

מיסוי מקרקעין:

 

פעולה מס' 11 - מכירת מוצר מוגמר כדוגמת משרד/דירה, בדרך של מכירת קרקע מחד, והתקשרות בעסקה למתן שירותי בניה מאידך.

 

פעולה מס' 12 - כל פעולה (לרבות הלוואה, מתן שירותי בניה וכו') שהתמורה בגינה מחושבת ע"פ התמורה ממכירת המקרקעין.

 

 

 

מע"מ:

 

פעולה מס' 13 - החזקת "עוסק" על-ידי מלכ"ר או מוסד כספי, בשיעור של 75% או יותר.
בנוסף לקביעת תכנוני המס החייבים בדיווח, נקבע גם על מי מוטלת חובת הדיווח והמועד לדיווח.

 


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות