English 

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

יתרונות מיסוי בניהול פעילות רב-לאומית מישראל

 

ישראל החליטה לחייך למשקיע הזר ומתחילת השנה נכנסו לתוקף מספר שינויים בפקודת מס הכנסה שמטיבים עם תושבי חוץ. בין ההטבות המרכזיות ניתן למצוא: פטור ממס על דיבידנד שהחברה מקבלת מהחברות הזרות בהן השקיעה, ופטור ממס רווחי הון במכירת מניות אותן חברות. בדרך זו תוכל החברה לנייד הכנסות מחו"ל לישראל ללא תשלום מס. בעל מניות תושב חוץ ישלם  על דיבידנד שיקבל מחברת החזקות ישראלית מס מופחת בשיעור של 5% בלבד. לגבי רווח הון ממכירת מניות החברה הוא יזכה בפטור מלא ממס.

חברת השקעות בינלאומית (HOLDING) תהיה פטורה ממס בגין הדיבידנד שמתקבל מחברות מוחזקות. כאמור, ההטבות לא נועדו לתושבי ישראל ומטרתו העיקרית של ההסדר היא למשוך תושבי חוץ להשקיע בישראל. עם זאת, ההסדר החדש לא ימנע מתושבי ישראל להקים חברות החזקה. תושבי ישראל יחויבו במס, על חלקם היחסי ברווחי חברת ההחזקות (כולל ההכנסות הפטורות) כאילו חולק להם כדיבידנד רעיוני (ששיעור המס על הדיבידנד הרעיוני ייקבע בהתאם למאפייני בעל המניות: אם הוא יחיד בעל שליטה - 25%, ואם הוא יחיד שאינו בעל שליטה - 20%).  . לתושבי ישראל אין שום יתרון להקים חברה כזו כי רשות המיסים תבצע בדיקה מקיפה שתושבי ישראל לא עומדים מאחורי מייסדי החברה שהינם תושבי חוץ( יחיד או חברה).

מה התנאים שחברת החזקות ישראלית תידרש לעמוד בהם?

החברה התאגדה ומנוהלת מישראל. במשך 300 ימים לפחות בשנת המס (מהשנה שלאחר שנת    ההתאגדות) התקיימו  תנאים הבאים:

  • השקעה בסכום מינימאלי של 50 מיליון שקל במניות ובהלוואות, בחברות מוחזקות זרות שעיקר הכנסתן הוא הכנסה עסקית שהופקה מחוץ לישראל.עלות המניות ויתרת ההלוואות בחברות המוחזקות מהווה לפחות 75% מכלל נכסיה.
  • לחברת ההחזקות הישראלית תהיה החזקה מינימאלית (10%) במהלך תקופה בת 12 חודשים לפחות.
  • לחברה  לא יהיו הכנסות מעסק למעט הכנסה משירותים או ניהול חברות מוחזקות.
  • פרט טכני חשוב- החברה צריכה להגיש לפקיד שומה בקשה להיחשב "חברת החזקות ישראלית" תוך 90 יום מיום הקמתה.

אילו השקעות בחו"ל יזכו את חברת ההשקעות הישראלית בהטבות? 

  • 75% ויותר מהכנסותיהן מקורן מפעילות עסקית.
  • החברה המוחזקת הינה תושבת מדינה שלה יש אמנת מס עם ישראל, או לחילופין ששיעור המס על רווחי עסקים בידי חברה באותה מדינה הוא 15% או יותר. מטרת סייג זה למנוע משטר מס המעודד פעילות במקלטי מס. לדוגמא, בקפריסין שיעור מס החברות הינו 10% עד סכום הכנסה חייבת במס בשווה ערך של כ-1,200,000 $ , מעל הסכום זה משלמים 5% נוספים. חברה מוחזקת צריכה להגיש דוחות במדינת הפעילות.
  • עלות נכסי החברה הזרה בישראל אינן עולים על 20% מכלל נכסיו בכל שנת המס. כמו כן, הכנסתה של חברה המוחזקת בישראל אינה עולה על 20% מכלל הכנסותיו בשנת המס.

עולה חדש יהיה זכאי להטבות המס הניתנות לכל עולה בשל הכנסות מדיבידנד או רווח הון שהיו לחברת ההחזקות, ואשר יוחסו לו כדיבידנד רעיוני. כמו כן, על דיבידנד שיקבל בפועל מחברת ההחזקות בחמש השנים שלאחר עלייתו הוא יחויב במס בשיעור של 5% כאילו היה תושב חוץ.

הצעה למבנה חברות דמוי  OFFSHORE

תושב חוץ או אפילו חברה קפריסאית  מקים בישראל חברת החזקות שקונה מניות של חברות שפועלות בברית המועצות ועוסקת בניהול עסק פעיל . החברה משלמת  מס חברות מקומי
(לדוגמא, ברוסיה 24% ). חברת החזקות ישראלית מקבלת את הדיבידנדים בניכוי מס שישולם ברוסיה- מקסימום 10% (לעומת חברה תושבת ישראל ,שמשלימה מס על דיבידנד שמתקבל מחו"ל ל-25% )

 גלובס –מוסף צרכנות פיננסית 03.04.06


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות