English 

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

מאמר סוף שנת המס 2005

 סוף שנה – תחילת המירוץ


החודשים נובמבר - דצמבר בכל שנה הינם המשמעותיים ביותר בכל תכנון מס. פעולות ודיווחים ששכחנו לבצע, החלטות שטרם קיבלנו, הפקדות ,תשלומים, רכישה, מכירה - וכל זה כדי שתכנון המס לא יישאר בגדר תכנון בלבד. אז למי שהתעייף – זה הזמן להתעורר.

הנה שוב מבלי שהרגשנו ומהר משציפינו, אנחנו שוב ב"סוף שנה". סוף שנת המס מחייב אותנו לנקוט בשורה של צעדים ופעולות היות ושנת המס הינה קלנדרית. השנה, לאור הרפורמה הכללית במיסוי ושינוי שיטת המס בישראל (מגיאוגרפית – דיווח על הכנסות שנצמחו או נתקבלו בישראל, לפרסונאלית – דיווח על כלל ההכנסות של תושב ישראל בארץ ובעולם) חלק מההנחיות וההמלצות שונות מאלו שהכרנו בעבר. לקראת סוף שנת המס ליקטנו עבורכם את תמצית עיקרי הנושאים שיש להביאם בחשבון לקראת תום שנת המס:

מיסוי חברות

הכנסות:

1.1     עיתוי ביצוע עסקאות - לפני או אחרי תאריך המאזן ( מחזור מכירות, מכירת מלאי מת וכו' ). פעולות אלו אמורות לההתבצע בכל מקרה, וזה הזמן להחליט האם בשנה זו או שלאחריה, לפי העניין.

1.2     חיובי רבית. במקרים רבים על מנת להימנע מחישוב רבית רעיונית המהווה הכנסה אצל נותן ההלוואה מבלי שמקבל ההלוואה יהנה מהוצאת רבית (לרבות מע"מ).

1.3     קביעת מועד תקבול דמי שכירות מראש.

1.4     עיתוי מכירת/רכישת נכסי הון לשם ניצול ניכוי,קיזוז או חילוף בשל רווחי והפסדי הון, וכן על מנת לנצל "רווחים ראויים לחלוקה" לאחר מכן בעת מכירת המניות. להזכירכם, מגבלת קיזוז הפסדי הון עד 7 שנים כבר לא רלוונטית.

1.5     כאשר קיימים הפסדים עסקיים שוטפים - לשקול הקדמת הכנסות (דמי שכירות מראש, משיכת פיצויים מקופת גמל וכו') לשם קיזוזן מההפסדים השוטפים.

1.6    "עבודות ממושכות" (מתייחס בעיקר לקבלנים) :

1.6.1  קביעת שיעור הביצוע של "עבודה ממושכת" בהתחשב בהוראות, לפיהן ביצוע בשיעור של 25% לפחות מחייב דיווח על רווח, וביצוע של 50% לפחות מתיר קיזוז הפסד.

1.6.2  קביעת המועד בו יראו בנין שנבנה כ"בנין ראוי לשימוש" - מועד המחייב דיווח על הכנסה/הכרה בהפסד.

1.7     ביצוע עבודות תיקונים ואחזקות.

1.8    הקדמת קבלת דיבידנד לפני תום השנה (בחברה שחלות עליה הוראות חוק התיאומים) כדי שהוא ייחשב כהון עצמי החל משנת המס הקרובה.

 

ניכויים וזיכויים המותרים על בסיס מזומן

כידוע ישנם שני בסיסי דיווח : בסיס מצטבר - ע"פ עקרונות חשבונאיים מקובלים ההוצאה שייכת לשנה בה נוצרה ללא קשר אם שולם בעדה אם לאו ( רוב החברות במשק ),  ובסיס מזומן - רק לשנה שבה שולמה ההוצאה ( לחברות שעונות על מס' קריטריונים, למשל: ללא מלאי) . בשני המקרים , קיימות הוצאות שיותרו בניכוי  אך ורק אם שולם בעדן :

2.1   השלמת תשלומים בשל הוצאות נלוות לשכר ( קופ"ג, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים ).

2.2   השלמת תשלומים בשל פיצויי פרישה - לשנה השוטפת ,לרבות עדכון בגין תוספת שכר, ובשל שנים קודמות - באישור הנציבות.

2.3   הקדמת תשלום פיצויים למפוטרים מכספי החברה, פדיון חופשה, דמי הבראה וכו'.

2.4   הקדמת תשלומים שונים ( ספרות מקצועית, השתלמויות, צרכי משרד, תיקונים והחזקה וכו' ).

2.5   תשלום הוצאות לתושבי חוץ, או לחילופין תשלום הניכוי במקור המתאים על מנת להכשיר את ההוצאה לצרכי מס.

2.6   תשלום הוצאות לבעלי שליטה, או לחילופין דיווח ההכנסה ע"י בעל השליטה ותשלום הניכוי במקור במועד שנקבע בסעיף 18 (ב) לפקודת מס הכנסה.

2.7   תשלומים בשל הוצאות מחקר, סרטים ונפט.

2.8   תשלום דמי פינוי.

2.9   רכישת קופות רושמות.

2.10  תשלומים בשל תרומות למוסדות מוכרים.

2.11  גילום הוצאות המהוות טובת הנאה והניתנות לכלל העובדים לפי שיעור המס השולי החל על עובדי החברה.

 

"בעלי שליטה" בחברות

3.1      הפקדות לקופות גמל לקצבה, לפיצויים ולקרן השתלמות.

3.2      הקדמת תשלומים שיש לנכות מהם מס במקור או תשלום הניכוי במקור ( ניתן לשלם את ניכוי המס במקור עד תום שלושה חודשים מתום שנת המס בתוספת הפרשי הצמדה ורבית, על מנת שההוצאה תותר בניכוי ).

 

תשלומי מס :

4.1    השלמת מקדמות בשל "הוצאות עודפות" שייחשבו כמס ששולם ע"ח השנה השוטפת.

4.2     תשלום יתרת חוב המס עד 31.1.06 ללא חיוב בהפרשי הצמדה ורבית, או עד 28.2.06 תוך תשלום מחצית הפרשי הצמדה ורבית, או עד 31.3.06 תוך תשלום 75% מהפרשי הצמדה ורבית.

4.3   שיקולים לגבי תשלומי מענקים על מנת להקטין הפרשי הצמדה ורבית המוטלים ממחצית שנת המס בשל הפחתת מקדמות בלתי מוצדקת.

4.4   התאמת המחזור שדווח לצרכי תשלום מקדמות למחזור בפועל והשלמת ההפרשים בדוח דצמבר.

4.5  התאמת המחזור ודיווח כנ"ל לצרכי מע"מ.

4.6  במקרה בו ישנם עדיין סכומים שנויים במחלוקת הנמצאים בהליכי שומה, רשאי פקיד השומה לעכב החזר מס ששולם ביתר. במקרה כאמור, יש לבדוק היטב את גובה תשלומי המס לשנה השוטפת.

 

שונות :

5.1     סיום הטיפול בחובות מסופקים עסקיים ותביעות כספיות שנויות במחלוקת, מוקדם ככל האפשר עד תום שנת המס, לשם התרתם בניכוי בשנה השוטפת.

5.2    שיקולים לאי חלוקת מענקים ודמי ניהול לבעלי שליטה בהתחשב בפער בין שיעורי המס לגבי חברה ולגבי יחיד.

5.3    השלמת פרטי דיווח על ניכויים במקור לגבי: שם מקבל התשלום, מענו ומס' ת.ז. ובחבר בני אדם מס' מזהה אחר בצורה מדוייקת כדי למנוע אי התרת הסכומים כהוצאה.

5.4    בדיקת סוג פנקסי החשבונות שיש לנהל מתחילת שנת המס 2006 באם לא חלו שינויים בפעילות העסק ( מחזור, מס' עובדים ).

5.5    לצורך התרת הוצאות קבועות ומשתנות בכלי רכב פרטיים ומסחריים, יש לרשום את מס' הק"מ במונה בתום יום העסקים האחרון של שנת המס.

5.6    את מערכת החשבונות חובה לשמור במשך 7 שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת או במשך 6 שנים מיום הגשת הדוח לאותה שנת מס, הכל לפי המאוחר.

5.7    יש להביא בחשבון כי שיעור מס חברות (כיום 34%) יירד בשנת המס 2006 ל - 31%.

 

מיסוי היחיד :

יש להשלים תשלום תשלומים עד תום שנת המס לשם קבלת הטבות מס :

1.1      לקופ"ג (תגמולים ו/או קצבה), לביטוח חיים ולקרן השתלמות.

1.2      עובד שכיר שמעבידו אינו רוכש לו פוליסה בגין אובדן כושר עבודה זכאי לניכוי פרמיות ששילם כאמור עד לתקרה של 2.5% מהכנסתו.

1.3      תרומות למוסדות מוכרים.

1.4      לגבי עצמאיים - הקדמת התשלום למוסד לביטוח לאומי שמועד פרעונו חל ב - 15.1.06 לשם ניצול הניכוי בשנת המס 2005.

1.5      השלמת תשלומי התחייבויות להוצאות לגבי מי שהכנסתו מדווחת על בסיס מזומנים (שכ"ד, חשמל, הוצ' משרד, שכ"ט עו"ד ורו"ח וכו').

1.6      קביעת מועד תקבול דמי שכירות מראש, בכפוף להוראות החוק המתייחסות להכנסות מהשכרת דירה למגורים.

1.7      רכישת קופות רושמות לפני תום שנת המס.

1.8      השלמת תשלומים המקנים זיכוי מסכום המס בעד הוצאות להחזקת קרוב במוסד ששולמו עד 31.12.05 .

 

הודעות ודיווחים לפקיד השומה:

1.    חובת הודעה בכתב ומראש לפקיד השומה על עריכת מפקד המלאי, אם הוא מתבצע במועד שהוא יותר מ - 10 ימים ועד חודש לפני או אחרי יום המאזן; האמור לעיל אינו חל על מלאי המתנהל בספר תנועת מלאי באופן המאפשר קביעת יתרות, וכל פריט בו נפקד לפחות אחת לשנה ונשלחה הודעה עד תחילת שנת המס לפקיד השומה על בחירת שיטה זו.

2.   חברה שקופה - ניתנה הודעה לפקיד השומה תוך 60 ימים מיום ההתאגדות על רצונה להיחשב לחברה שקופה כאשר ההודעה חתומה ע"י כל בעלי המניות. חברה שקופה (בעבר חברה משפחתית) הינה למעוניינים להנות ממעמד של חברה (למשל יישות משפטית נפרדת ) ובד בבד להתמסות במעמד של יחיד (רווחי החברה ימוסו בתיק האישי של כל אחד מבעלי המניות).

3.   על שינוי בעסק או משלח יד לרבות תחילת עיסוק, יש להודיע לפקיד השומה עד ליום ההתחלה או השינוי כאמור (להבדיל עד 90 יום בעבר).

4.   העברת נכסים לפי ס' 104 - בכל העברה ע"פ הסעיף יש להודיע תוך 30 יום ממועד ההעברה לפקיד השומה ולצרף את הנספחים המתאימים.

 


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות