English 

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

רפורמה במס הכנסה - תיקון 147 לפקודה

בחודש יולי 2005 אישרה הכנסת את תיקון מס' 147 לפקודה. ניתן לסווג את עיקרי הרפורמה לארבע קבוצות עיקריות:
-    הפחתת שיעורי מס
-    האחדת שיעורי מס המוטלים על תשואה על ההון
-    עידוד השקעות
-    הרחבת בסיס המס

 
הפחתת שיעורי מס
הפחתה הדרגתית של שיעורי מס על הכנסת יחידים עד לשיעור מירבי של 44% בשנת 2010.
הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות עד לשיעור של 25% בשנת 2010.

שנה                  2005    2006    2007    2008    2009    2010

יחיד                  49%     49%     48%     47%     46%     44%

חברה                34%     31%     29%     27%     26%     25%

*"עד הכיס"          50.5%  48.3%  46.8%  45.3%  44.5%  43.8%

*"עד הכיס" - שיעור מס כולל לאחר חלוקת דיבידנד בחברה

 

האחדת שיעורי מס המוטלים על תשואה על ההון

האחדת שיעורי מס על רווח הון ריאליים מכל מקור לשיעור 20% , למעט בעלי מניות מהותיים -  25%. "בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק , במישרין או בעקיפין , לבדו או יחד עם אחר , ב - 10%  לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם במועד המכירה או ב - 12   החודשים שקדמו לו.
-    הפחתת שיעור מס השבח ליחידים ( וכן שיעור מס רווח הון בגין מכירת מקרקעין בחו"ל) מ - 25% ל - 20% תידחה בשנה אחת ותחול החל משנת 2007.
-    החל בשנת 2005 , ביטול הדרגתי של שיעורי מס מופחתים בגין נכסים הסטוריים.
-    שימור שיטת החישוב הלינארי שתחול על נכסים שנרכשו טרם 1.1.2003 ( לגבי זכויות במקרקעין בישראל - טרם 7.11.2001 ) , למעט מוניטין שלא שולם עבור רכישתו.

מיסוי שוק ההון 

שיעור מס אחיד של 20% מפעילות בשוק ההון - רווח הון, ריבית ודיבידנד ( 15% - אפיק לא צמוד ).
-    בעל מניות מהותי - שיעור מס 25%
-    ביטול ס' 6 לחוק התיאומים
-    ביטול הבחנה בין ני"ע סחירים לני"ע שאינם סחירים
-    קיזוז הפסדים - צמצום סלים
-    הקפאת ס' 101 לפקודה
-    מכירה רעיונית בתום 2005


אופציות לעובדים 

במסלול רווח הון ימשיך לחול מס בשיעור של 25%, חרף הפחתת שיעור המס על רווחים מני"ע ל - 20%.
-    תקופת ההחזקה המינימלית שונתה :
מסלול הכנסת עבודה - 12 חודשים ממועד ההקצאה.
מסלול רווח הון - 24 חודשים ממועד ההקצאה.


עידוד השקעות

רכישת מכונות וציוד בתעשייה , חקלאות ותיירות בתקופה שבין 1.7.05 - 30.6.06 , תזכה את הנישום באפשרות בחירה בפחת מואץ ( השלמה  ל - 100% פחת בשנה שלאחר שנת הרכישה ).

פטור השתתפות לחברות החזקה 

תמריץ להקמת מרכזי ניהול של קבוצות רב לאומיות בישראל
-    ככלל , חברת החזקה ישראלית  תהא פטורה ממס בישראל על רווחי הון ממכירת מניות חברה מוחזקת ודיבידנד ממנה. כן פטורים ממס רווחים מהשקעות נזילות בישראל.
-    במישור בעלי המניות - תושב חוץ לו חולק דיבידנד יחוייב במס בשיעור של 5%.
-    בעלי מניות תושבי ישראל יחוייבו במס בגין דיבידנד רעיוני.


הרחבת בסיס המס - הרחבת חובת הדיווח 

חובת דיווח אודות תכנוני מס במסגרת דוח המס השנתי.
-    הרחבת חובת הדיווח בגין עסקאות הוניות.
-    הסדרת מוסד "האישור המקדמי" ( פרה רולינג).

מיסוי נאמנויות

תושבות היוצרים ו/או הנהנים עשויה לגרור חבות מס בישראל.
-    חבות המס חלה על הנאמן.
-    שיעור המס - שיעור המס השולי החל על יחידים.
-    תחולה על הכנסות הנאמן מיום 1.1.06 ואילך , לרבות לגבי נאמנויות שהוקמו טרם מועד זה.

 


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות