English 

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

מיסוי נאמנויות לאחר תיקון 147

 

מהי נאמנות ?
הסדר שעל פיו מחזיק נאמן בנכסי הנאמן לטובת הנהנה, שנעשה בישראל או מחוץ לישראל, בין אם הוא מוגדר על פי הדין החל עליו כנאמנות ובין אם הוא מוגדר אחרת.
ככלל, ניתן לתאר נאמנות כמעין " מנגנון השהייה" בין המועד שבו יוצר הנאמנות הקנה נכס כלשהו לנאמן לבין המועד שבו מועבר הנכס , על פירותיו, לנהנה.
"נאמנות הדירה" - המאפיין העיקרי בה הוא שלנהנים בה קיימת השפעה , ישירה או עקיפה, ו/או שליטה על הסדר הנאמנות עצמו , לרבות על החלוקה מהנאמנות לנהנים בה.
"נאמנות בלתי הדירה" - התנאים הנדרשים לעניין הגדרתה של נאמנות הדירה אינם מתקיימים לגביה - היינו אין לנהנים אפשרות להשפיע ו/או לשלוט ו/או לשנות  את הסדר הנאמנות, לרבות בכל הקשור לחלוקת נכסיה. היוצור והנאמן מחוייבים להצהיר כי הנאמנות הינה "נאמנות בלתי הדירה".

דוגמאות לשימושים עיקריים לנאמנויות
-  דאגה לדורות הבאים
-  הגנה מפני נושים
-  הבטחת עתידו של אדם עם מגבלות או בעיות אישיות
-  טיפול משותף בנכס השייך למספר גופים , לאורך שנים

הצדדים להסדר הנאמנות
יוצר הנאמנות - מי "שהקנה" לנאמן נכס
הנאמן - מי "שהוקנו" לו נכסים
הנהנה - מי שזכאי ליהנות מנכסי הנאמנות

מיסוי נאמנויות
-  הנאמן הוא הנישום. נאמנות איננה נישום לצרכי מס
-  הכנסות הנאמנויות תהיינה חייבות במס כהכנסות של יחיד. תושבות הנישום לצורך זה תיקבע על פי זהות היוצר והנהנים.
-  החוק מבחין בין ארבעה טיפוסי נאמנויות עיקריים - נאמנות תושבי ישראל , נאמנות יוצר תושב חוץ, נאמנות נהנה תושב חוץ ונאמנות לפי צוואה. סיווג הנאמנות ייעשה בהתאם לסטטוס תושבות היוצרים והנהנים, כאשר לסטטוס תושבות הנאמן אין כל משמעות לעניין סיווג הנאמנות.

נאמנות תושבי ישראל
- נאמנות שבמועד יצירתה יוצר אחד לפחות ונהנה אחד לפחות בה היו תושבי ישראל, ובשנת המס יוצר אחד או נהנה אחד לפחות בה תושבי ישראל או נאמנות שאיננה נאמנות יוצר תושב חוץ ונאמנות נהנה תושב חוץ.
- עברת נכסים לנאמנות תושבי ישראל אינה יוצרת חבות במס רווחי הון, אך יש חבות במס על הכנסותיה השוטפות.
- בנאמנות בלתי הדירה, ניתן לבקש שהכנסת הנאמנות תיוחס לנהנים לשנת מס מסויימת. בנאמנות הדירה ניתן להגיש בקשה משותפת ע"י היצור והנהנה לפיה בר השומה ובר החבות במס יהיה היוצר.
- נאמנות תושבי ישראל שהפכה לנאמנות נהנה זר תיחשב כאילו מכרה את כל נכסיה ביום הסיום. יוטל "מס יציאה" לפי ס' 100א במקרה של נאמנות תושבי ישראל שהפכה לנאמנות יוצר זר.


נאמנות נהנה זר
-   נאמנות בלתי הדירה , שכל הנהנים בה הינם תושבי חוץ שזהותם ידועה.
-   לאחר 2005 על מסמכי הנאמנות לקבוע במפורש שלא ניתן לצרף נהנים ישראלים.
-   על היצור להגיש תצהיר לפיו אין נהנה ישראלי בנאמנות, ולדווח על כל החלוקות מהנאמנות. חוסר דיווח הופך הנאמנות לנאמנות תושבי ישראל.
-   במידה ונהנה הופך תושב ישראל או עולה, הנאמנות הופכת לנאמנות תושבי ישראל. הכנסות הנאמנות זכאיות להטבות המס המוקנות לעולים ותושבים חוזרים, לפי העניין.


נאמנות יוצר תושב חוץ
-   נאמנות יוצר תושב חוץ היא נאמנות שבמועד יצירתה, ובשנת המס כל יוצריה הם תושבי חוץ, או שבשנת המס כל יוצריה וכל הנהנים בה הם תושבי חוץ.
-   נאמנות יוצר תושב חוץ נחשבת לצרכי פקודת מס הכנסה כתושב חוץ.


נאמנות לפי צוואה
-   רק כאשר המצווה הוא תושב ישראל חלים כללים מיוחדים העוסקים בנאמנות לפי צוואה.
-   בנאמנות לפי צוואה, הכנסת הנאמן חבה במס לפי זהות הנהנה.
-   יחד עם זאת, הקניית נכסים לנהנה תושב חוץ לא תחוב במס רווחי הון.
-   במידה והנהנה הוא תושב חוזר או עולה, יחולו על הנאמנות הכללים החלים על תושב חוזר או עולה , לפי העניין.

 

הנאמנות                                      הכנסת הנאמנות ונכסי הנאמן ייחשבו כ -
נאמנות תושבי ישראל                                         הכנסה ונכסים של היוצר
נאמנות יוצר תושב חוץ                                        הכנסה ונכסים של תושב חוץ ( היוצר )
נאמנות נהנה תושב חוץ                                      הכנסה ונכסים של תושב חוץ ( הנהנה )
נאמנות לפי צוואה  נהנה תושב ישראל                 הכנסה ונכסים של תושב ישראל ( הנהנה )
נהנה תושב חוץ                                                הכנסה ונכסים של תושב חוץ ( הנהנה )

 


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות