English 
מיסוי בינלאומי, מיכה אזולאי משרד רואי חשבון

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

מיסוי בינלאומי, מיכה אזולאי משרד רואי חשבון
מיסוי בינלאומי, מיכה אזולאי משרד רואי חשבון
מיסוי בינלאומי

מחלקת מיסוי בינלאומי במשרד מיכה אזולאי ושות' מעניקה מטריה כוללת לכל הדרוש לך:

  • ייעוץ ותכנון מס ראשוני , כולל חחוות דעת בכתב
  • ליווי הקמת חברות חוץ כולל פתיחת חשבונות בנק בחו"ל
  • ליווי ומעקב ניהול הכספים בחו"ל כולל דיווחים למשקיעים
  • קשר עם רואה החשבון ביחו"ל לשם הגשת מאזנים בארץ הפעילות
  • הכנת דוחות בארץ לרבות דיווח על הכנסות חו"ל
  • דיונים עם רשויות המס לסגירת שומות
  • שירותי נאמנות במידת הצורך

תחת קורת גג אחת, הינך מקבל את כל השירותים הנחוצים לך בפעילות בחו"ל, ואת בשירות אישי, מהיר ומקצועי.

מאמרים בתחום מיסוי בינלאומי:


תושב ישראל - מיסוי הכנסות מחו"ל
 על פי הדין ערב הרפורמה, בסיס החיוב במס בישראל היה בעיקרו טריטוריאלי. על פי בסיס חיוב זה, הוטל מס הכנסה על הכנסה אשר הופקה או נצמחה בישראל, בין אם הופקה על ידי תושב ישראל ובין אם על ...

זיכוי ממס זר
 עובר לרפורמה, הייתה האפשרות לקבל בישראל זיכוי בגין מס ששולם במדינה זרה, כנגד חבות המס בישראל, מוגבלת למדי. יחד עם זאת, בשל היותה של שיטת המס טריטוריאלית בעיקרה נמנעו במקרים רבים מצבים של מיסוי כפל מעצם העובדה שהכנסות מסוגים ...

תאגידים הנשלטים על ידי תושבי ישראל
 חברת משלח יד זרהכדי למנוע אפשרות לחמוק מתשלום מס על הכנסה ממשלח יד המופקת בחו"ל על ידי פעילות באמצעות חברה זרה, נקבע כי החיוב במס יחול גם על הכנסה ממשלח יד או מעבודה המופקת באמצעות חברה תושבת חוץ אשר הינה בשליטת ...

מיסוי בינלאומי, מיכה אזולאי משרד רואי חשבון
בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות